3. května 2018

Čtvrt milionu insolvencí. Co insolvence obnáší?

Filip Melich

Bohužel nežijeme v ideálním světě, proto se může stát, že člověk není schopen dostát svým finančním závazkům. V krajním případě je na něj uvalena exekuce, ale setkat se může také s insolvencí. Co dělat, když vám na dveře zaklepe insolvenční správce?

Insolvence se rovněž nazývá platební neschopnost, přičemž tento výraz je jedním z jejích charakteristických rysů. Pokud má dlužník snahu včas a v plné výši hradit své závazky, ale vzhledem ke své finanční situaci toho není schopen, může být podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. A to nejen ze strany věřitele, ale také ze strany dlužníka. Včetně případů, kdy ještě k platební neschopnosti nedošlo, ale je možné ji vzhledem ke všem okolnostem očekávat.

Insolvenční řízení

Návrh na zahájení insolvenčního řízení je potřeba podat u příslušného insolvenčního soudu, který rozhodne o řešení jednou ze dvou možností:

  1. oddlužením (tzv. osobním bankrotem),
  2. konkurzem.

Je-li dlužník v prodlení s hrazením alespoň 30 dní u dvou a více věřitelů a podá návrh na zahájení insolvenčního řízení sám, soud zpravidla rozhodne o řešení oddlužením. Jeho princip spočívá v tom, že je sjednán splátkový kalendář a dlužník si ze svých příjmů smí ponechat pouze životní minimum. Ostatní finanční prostředky jsou používány tak, aby do pěti let došlo k uhrazení 30 % všech závazků. Následně je možné soud požádat o prominutí zbývajících dluhů.

Čtěte také: Jak na finance – Rádci v oblasti financí ⇒

Místo splátkového kalendáře lze sjednat úhradu zpeněžením majetku dlužníka. V takovém případě se získané prostředky použijí k úhradě části závazků u věřitelů a dlužník může požádat soud o odpuštění jejich zbytku.

Pokud návrh na zahájení insolvenčního řízení podá věřitel, je zvolena forma konkurzu. V jeho rámci také dochází ke zpeněžení majetku dlužníka, avšak s tím rozdílem, že se zbytek dluhů neodpouští a je dále vymahatelný.

V rámci insolvenčního řízení můžete narazit také na pojem insolvenční správce. Ten má kromě jiného zajistit to, aby byly splátky rozděleny mezi věřitele spravedlivě a aby došlo k úhradě co největší části jednotlivých dluhů.

Novela insolvenčního zákona

Vláda v lednu letošního roku schválila novelu insolvenčního zákona, která počítá s úpravou způsobu oddlužení. Kromě úhrady 30 % závazků během pěti let vznikne možnost uhradit 50 % během tří let. Cílem je kratším průběhem insolvence motivovat dlužníky k uhrazení větší části dluhů. Pokud novelu schválí poslanci, začne platit v roce 2019.

Čtěte také: Finanční gramotnost Čechů je stále žalostná ⇒

Insolvence v číslech

Insolvenční zákon (č. 182/2006 Sb.) byl schválen 30. března 2006 a účinný je od 1. ledna 2008. Mezi lety 2008 a 2017 bylo v České republice zahájeno celkem 246 tisíc insolvenčních řízení, přičemž 133 tisíc z nich se týkalo fyzických osob. Zhruba 17 tisíc osob v daném rozmezí čelilo dvěma či více insolvencím.

Soud v průměru umožní oddlužení nebo konkurz u tří čtvrtin zahájených insolvenčních řízení. Úspěšné oddlužení fyzickým osobám trvá v průměru 1 910 dní, ale pokud zahrneme i neúspěšné oddlužení, průměr klesne na 1 169 dní. V případě nesplnění podmínek oddlužení je vyhlášen konkurz.

Přestože se odpuštění části dluhů může jevit jako šikovné ušetření peněz, doporučujeme vám dělat vše pro to, abyste se insolvenci vyhnuli. I proto k přípravě nezávazných nabídek Zonky přistupuje individuálně. Vždy pečlivě kontrolujeme všechna data, která nám poskytnete, aby naše případná půjčka nebyla tím, co vás dostane do finančních potíží.

Sdílet článek